REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Świąteczny Konkurs, dalej zapisany także jako "Konkurs".


2. Organizatorem Konkursu jest właściciel sklepu GryPlanszowe24.pl Kukuryku Julia Pogorzelska z siedzibą ul. Św. Rocha 8, 42-202 Częstochowa NIP 5732540767.


3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w sklepie stacjonarnym GryPlanszowe24.pl w Częstochowie, ul. Św. Rocha 8 42-202 Częstochowa, w dniach od 1 grudnia do 23 grudnia 2020 roku. Zakończenie konkursu odbędzie się 30 grudnia 2020 roku losowaniem nagród. Typowanie zwycięzców odbędzie się w sklepie stacjonarnym GryPlanszowe24.pl w Częstochowie, ul. Św.Rocha 8.


§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Uczestnikiem Konkursu, zapisanym dalej także „Uczestnik” może być każda osoba fizyczna, która:
    a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
    b) nie jest pracownikiem Kukuryku Julia Pogorzelska.


§ 3
NAGRODY


1.  Nagrodą w Konkursie są gry planszowe ufundowane przez sponsorów oraz sklep GryPlanszowe24.pl. Nagrody przyznawane są podczas finałowego losowania 2 stycznia 2021 roku.


2.  Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, w ramach losowania kuponu konkursowego, otrzymywanego i wrzucanego do urny konkursowej, za każde 50 zł wydane na zakupy w sklepie stacjonarnym GryPlanszowe24.pl w Częstochowie.


3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.


4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobiście, telefonicznie, bądź mailowo o wygranej w każdy poniedziałek, zaraz po ogłoszeniu wyników losowania nagrodzonego kuponu konkursowego, w okresie od 25 listopada do 30 grudnia.


5. Odbiór i przyjęcie nagrody możliwe będą tylko osobiście, w lokalu sklepu GryPlanszowe24.pl przy ul. Św. Rocha 8 w Częstochowie,  do dnia 31 stycznia 2021 roku.


§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


1. Warunkiem udziału w Konkursie Świątecznym jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej oraz  numeru telefonu kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody.


2.  Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Ponadto przystępując do Konkursu, Uczestnik na każdym kuponie konkursowym zaznacza, iż zapoznał się z klauzulą o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.gryplanszowe24.pl